گالری تصاویر

 

 • خط تولید شرکت
  خط تولید شرکت
 • دستگاه تولید زنجیر
  دستگاه تولید زنجیر
 • غرفه یورو متال نمایشگاه تهران
  غرفه یورو متال نمایشگاه تهران
 • مهندس باقرزاده مدیر عامل شرکت
  مهندس باقرزاده مدیر عامل شرکت
 • دستگاه تولید سیم آلومینیوم
  دستگاه تولید سیم آلومینیوم
 • غرفه زنجیر سازی در تبریز
  غرفه زنجیر سازی در تبریز
 • غرفه زنجیر سازی در تبریز
  غرفه زنجیر سازی در تبریز
 • غرفه زنجیر سازی در تبریز
  غرفه زنجیر سازی در تبریز
 • نمایشگاه تبریز جلسه فروشندگان
  نمایشگاه تبریز جلسه فروشندگان
 • غرفه یورو متال
  غرفه یورو متال